praca

Aktualności z rynku pracy

PPK- co powinniśmy wiedzieć?

Pracownik, wrzesień 15, 2021

PPK czyli Pracownicze Plany Kapitałowe weszły w życie już ponad dwa lata temu. Czy przez ten czas pracownicy – ci obecni i przyszli- zdobyli wiedzę w tym temacie, niezbędną do samodzielnego podjęcia decyzji?

Czym dokładnie jest PPK?

Najprościej rzecz ujmując, jest to program stworzony dla pracowników, którzy chcieliby oszczędzać co miesiąc środki na późniejszy czas. Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych, uchwalona została w dniu 4. października 2018 roku i zgodnie z nią, pracodawca ma obowiązek zawrzeć w imieniu i na rzecz zatrudnionych przez siebie pracowników, umowę o prowadzenie PPK z instytucją finansową przez siebie wybraną.

Program ruszył od 1 lipca 2019 roku i z założenia miał być wdrażany stopniowo. Początkowo obejmował największych pracodawców, zatrudniających co najmniej 250 osób. Po 1 stycznia 2020 roku, programem zostały objęte podmioty zatrudniające co najmniej 50 osób. Obecnie ( po 1 stycznia 2021roku ) PPK powinien być wdrożony w każdym przedsiębiorstwie.

Ustawodawca nałożył na przedsiębiorcy obowiązek informacyjny względem pracowników, jak również dokonania wszelkich niezbędnych formalności, które dotyczą PPK.

Ważnym faktem jest to, że każdy pracownik między 18 a 55 rokiem życia, zapisywany jest automatycznie do programu i aby wynagrodzenie nie zostało pomniejszane przez środki pobierane na PPK, pracownik musi złożyć rezygnację z przystąpienia do programu na piśmie.

Wpływy na PPK zgodnie z treścią ustawy, pochodzą z trzech źródeł: od pracownika, od pracodawcy, z budżetu Państwa. Państwo gwarantuje również jednorazową „opłatę powitalną” w wysokości 250 zł oraz coroczną „dopłatę roczną” w wysokości 240 zł.

W przypadku pracownika, miesięczna wpłata powinna wynosić co do zasady 2 % wynagrodzenia.

W przypadku pracodawcy, podstawową kwota, jaką powinien uiszczać miesięcznie na rzecz konta PPK pracownika to 1,5 % wysokości wynagrodzenia. Podmiot zatrudniający może jednak zadeklarować wyższą stawkę odprowadzanych środków – do 2,5 %.

Udział w programie jest dobrowolny. Tak jak zostało wyżej wspomniane, jeśli pracownik nie wyrazi chęci oszczędzania, powinien złożyć pisemną rezygnację. Warto podkreślić, iż decyzja ta ma swój reżim czasowy, i zgodnie z ustawą, pracownik winien czynność rezygnacji powtarzać co 4 lata.

Zgodnie z art. 23 pkt 5 ustawy o PPK, to na pracodawcy nałożony został obowiązek przypominania pracownikowi o obowiązku podejmowania decyzji o dalszej rezygnacji, gdy termin decyzji będzie się zbliżać.

Jeśli zaś zechcemy oszczędzać korzystając z PPK, należy pamiętać o kilku ważnych rzeczach.

Po pierwsze możemy wycofać się z programu w dowolnym momencie. Niestety, nie bez konsekwencji finansowych. Jeśli zrezygnujemy przed ukończeniem 60 roku życia, kwoty zgromadzone na naszym rachunku zostaną pomniejszone o wpływy z państwa. Inaczej wygląda sytuacja, kiedy pracownik, który przystąpił do programu ciężko zachoruje. Ma on prawo do wykorzystania części środków bez ponoszenia żadnych konsekwencji finansowych.

Po drugie, ze zgromadzonych środków możemy skorzystać przed 60 rokiem życia gdy np. chcielibyśmy wykorzystać je na wkład własny przy zakupie mieszkania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.