praca

Aktualności z rynku pracy

Odprawa przy zwolnieniu pracownika.

Pracownik, sierpień 13, 2019

Każdy przedsiębiorca zatrudniający przynajmniej 20 osób, zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 13 marca 2009 roku (Dz.U. 2003 nr 90 poz. 844) o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Z dokumentu tego jasno wynika, komu przysługuje rekompensata za brak możliwości dalszego zarobkowania u danego pracodawcy z powodu zwolnienia. Na jakie przywileje można liczyć w tego typu sytuacjach?

Pracownik otrzymujący wypowiedzenie, został objęty „ochroną” ww. ustawy. Prawodawca wprowadził obowiązek rekompensaty pieniężnej każdemu pracownikowi, który:

* zatrudniony jest w przedsiębiorstwie, w którym zatrudnione jest co najmniej 20 osób

* stosunek pracy ustaje z winy pracodawcy np. likwidacja stanowiska pracy czy ogłoszenie upadłości firmy

* pracownik zatrudniony jest na umowę o pracę

Wszystkie trzy przesłanki powinny być spełnione łącznie. Nie ma znaczenia jednak, czy pracownik zatrudniony został na czas określony czy nieokreślony. Ważny jest jedynie warunek umowy o pracę.

Przy zwolnieniu indywidualnym, warto zauważyć, iż warunkiem wypłaty odprawy jest ustanie stosunku pracy wyłącznie z winy pracodawcy. Jeśli podjęcie decyzji o zwolnieniu pracownika miały wpływ również inne czynniki, odprawa pracownikowi nie przysługuje.

Czy odprawa należy się tylko przy zwolnieniach indywidualnych?

Zdecydowanie nie. Pracodawca musi dokonać tego obowiązku również przy zwolnieniach grupowych. Kiedy mówimy o zwolnieniu grupowym?

* kiedy zwolnione jest minimum 10 osób, przy liczbie zatrudnionych pracowników nie przekraczającej 100 osób

* kiedy pracodawca zatrudnia nie mniej niż 100 ale nie więcej niż 300 osób i liczba zwolnionych wynosi 10% załogi

* kiedy pracodawca zatrudnia więcej niż 300 osób, a zwolnienie dotyczy co najmniej 30 osób

Ile powinna wynosić odprawa?

Odprawa uzależniona jest od stażu pracownika oraz wysokości otrzymywanego wynagrodzenia.

Rekompensata jednak nie może przekraczać 15- krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Jak zatem liczyć odprawę?

Pracownik ma prawo do odprawy w wysokości:

* jednomiesięcznego wynagrodzenia jeśli jego staż pracy u danego pracodawcy wynosi nie więcej niż 2 lata

*dwumiesięcznego wynagrodzenia jeśli pracownik pracował u danego pracodawcy od 2 do 8 lat

* trzymiesięcznego wynagrodzenia jeśli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy dłużej niż 8 lat

Wypłata odprawy powinna zostać dokonana w dniu rozwiązania stosunku pracy lub w dniu wypłaty ostatniego wynagrodzenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.