praca

Aktualności z rynku pracy

Jak zatrudnić Ukraińca?

Pracodawca, kwiecień 20, 2022

Chciałbyś zatrudnić pracownika z obywatelstwem ukraińskim ale nie wiesz jak to zrobić? Podpowiadamy jak w chwili obecnej wyglądają przepisy dotyczące zatrudniania uchodźców z Ukrainy w Polsce.

Wprowadzone przepisy specustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583) gwarantują uproszczoną procedurę zatrudniania Ukraińców. Daje ona możliwość podjęcia pracy takim osobom, po powiadomieniu przez pracodawcę Urzędu Pracy o chęci ich zatrudnienia. Pracodawca ma na złożenie powiadomienia 14 dni.

Wspomniana wyżej specustawa, określa kto i kiedy może pracować legalnie na uproszczonych zasadach. Zgodnie z jej założeniami pracę może podjąć osoba, która otrzymała prawo do legalnego pobytu, przekraczając granicę od 24 lutego lub osoba, która zgodnie z prawem przebywa już na terytorium Polski na mocy innych tytułów pobytowych.

Ważnym aspektem wprowadzonym przez specustawę, jest fakt, iż nie ma konieczności posiadania przez osobę chcącą podjąć zatrudnienie w Polsce tzw. pozwolenia na pracę. Wystarczy jedynie zgłoszenie pracodawcy zatrudnienia uchodźcy z Ukrainy w terminie 14 dni od momentu rozpoczęcia stosunku pracy.

W zgłoszeniu należy podać informację:

1. Dane firmy, w której zatrudniony będzie obywatel Ukrainy: (nazwa firmy, NIP,REGON,PESEL, adres, kontakt telefoniczny i mailowy, numer wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia, symbol PKD właściwy dla wykonywanej pracy przez Ukraińców)

2.Dane osobowe pracownika (obywatela Ukrainy): imię (imiona) i nazwisko, płeć, datę urodzenia, obywatelstwo, rodzaj, numer i serię dokumentu podróży lub tozsamości, numer PESEL

3. Rodzaj zawartej umowy w ramach stosunku pracy wraz z podaniem daty zawarcia dokumentu, rodzaju i miejsca wykonywanej pracy.

Legalność podejmowanej pracy oraz pobytu na terytorium RP, potwierdza pieczątka w paszporcie, stanowiąca dowód przekroczenia ukraińsko-polskiej granicy po 24 lutego 2022 r. Stempel otrzymany na granicy, uprawnia do legalnego przebywania na terenie Polski przez 18 miesięcy od 24 lutego 2022 r. Wspomniana wyżej ustawa, uprawnia obywatela Ukrainy do otrzymania numeru PESEL, który będzie stanowił podstawę do korzystania z bezpłatnej opieki zdrowotnej oraz wyrobienia i zawierania niezbędnych dokumentów i umów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.